Công trình FLC Hà Đông

Tổng dự toán phần hoàn thiện xây dựng: 80,000,000đ
Tổng dự toán phần Nội thất: 160,000,000đ

Danh mục: